euriborEURIBOR ili Evropska međubankarska stopa (European Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa na pozajmice u evrima među prvoklasnim bankama. Ova kamata se obračunava dnevno na međubankarske depozite sa rokom od nedelju dana, jedan mesec i do 12 meseci. LIBOR ili Londonska međubankarska stopa (London Interbank Offered Rate) je kamatna stopa na kratkorocnom međubankarskom tržištu u Londonu po kojoj banke jedna drugoj nude novac na zajam. I EURIBOR i LIBOR se određuju u zavisnosti od ponude i tražnje za novcem, tako da EURIBOR određuje cenu evra na međubankarskom tržištu, dok LIBOR određuje cenu CHF-a (švajcarskog franka) na međubankarskom tržištu. Visina EURIBOR-a, odnosno LIBOR-a, utiče na nivo kamatnih stopa kredita indeksiranih u EUR, odnosno u CHF. S obzirom na to da su stambeni krediti po pravilu dugoročni, banke nude opciju vezivanja varijabilne kamatne stope za vrednost EURIBOR-a, kada je kredit indeksiran u EUR, odnosno za vrednost LIBOR-a, kada je kredit indeksiran u CHF. Za stambene kredite indeksirane u EUR, banke uglavnom koriste tromesečni ili šestomesečni EURIBOR čiju vrednost usklađuju sa kretanjem na međunarodnom tržištu tromesečno ili polugodišnje, čime se menja i kamatna stopa koja se obračunava na stambene kredite. U slučaju stambenih kredita indeksiranih u CHF, tromesečni LIBOR se usklađuje tromesečno ili polugodišnje, a samim tim i kamatna stopa koja se obračunava na stambeni kredit.