marketing
Kako

KAKO RADIMO

• Osmišljavanje strategijskog nastupa klijenta na tržištu u cilju povećanja prinosa na uložene investicije u marketing, time što maksimalno pospešujemo komunikaciju klijenta sa potrošačima
• Komunikacioni kanali
• Filosofija medijskog planiranja
• Razvijanje strategijskog medijskog plana
• Pozicioniranje na tržištu

Osmi

OSMIŠLJAVANJE STRATEGIJSKOG NASTUPA KLIJENTA NA TRŽIŠTU

• Istraživanje tržišta
• Strategijsko planiranje
• Integracija rešenja
• Fokusiranje pažnje na komunikaciji, a ne na gledanosti
• Kontinuirana dnevna komunikacija sa klijentom
• Stručni izveštaji
• Media mix – optimizacija
• Pregovori o kupovini i razumevanju uslova ponude i potražnje
• Nezavisno ili drugo mišljenje

MARKET

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Podrazumevamo prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka u vezi sa:
• konkurencijom u samoj delatnosti klijenta,
• tržištem potrošača,
• celokupnim privrednim ambijentom i
• komunikacionim kanalima.

Print

STRATEGIJSKO PLANIRANJE

• Postižemo efikasnost medijskog plana sa ciljem ostvarenja zadatog cilja.
• Medijski plan mora valjano da prenese poruku ciljnoj grupi
• Pravilno prepoznavanje ciljne grupe
• Zasnivamo plan na efektnoj komunikaciji, a ne na brojkama
• Koristimo pravilno lociranje ponuđenog marketinškog prostora u komunikacionim kanalima

komunikacija

INTEGRISANE METODE KOMUNIKACIJSKIH REŠENJA

• Medijsko planiranje
• Analiza tržišta
• Zakup medija
• Istraživanje
• Promotivni marketing
• Reklamiranje
• Kreativna evaluacija
• Sponzorisane promocije (event i roll on marketing i sponzorske i humanitarne akcije)

paynja

FOKUSIRANJE PAŽNJE NA KOMUNIKACIJI, A NE NA GLEDANOSTI

Ovo postižemo fokusiranošću na marketing kao glavni pokretač, pomoću disciplina strategijskog planiranja i istraživanja tržišta, i sposobnošću da pružimo integrisana rešenja za marketinške probleme.

komun

KONTINUIRANA DNEVNA KOMUNIKACIJA SA KLIJENTOM

Precizno određivanje timova svih učesnika u projektu sa ovlašćenjima za donošenje fleksibilnih odluka tokom kampanje, a u vezi sa aktuelnim događajima. Neophodno je obezbediti stalnu dostupnost u komunikaciji.

mediamix

MEDIA MIX – OPTIMIZACIJA

Pravilno lociranje komunikacionih kanala u cilju brze akumulacije potrošača i obezbeđivanje kontinuiteta same komunikacije sa potrošačema

misli

NEZAVISNO MIŠLJENJE

Podrazumeva obezbeđivanje paralelnog mišljenja nezavisnog subjekta i upoređivanje podataka i zaključaka

plannnn

FILOSOFIJA MEDIJSKOG PLANIRANJA

• Medijsko planiranje bi trebalo da bude produžetak marketinške strategije
• Plan mora da bude uslovljen marketingom, a ne medijima
• Mešavina umetnosti i nauke
• Dobar plan ne može prevazići lošu poruku, ali
• Loš medijski plan može prevazići dobru poruku

strategija

RAZVIJANJE STRATEGIJSKOG MEDIJSKOG PLANA

• Analiza merketinških i komunikacijskih faktora koji utiču na medijsko planiranje
• Kritična faza planiranja
• Postavlja se temelj za sve ostalo
• Postavaljanje ciljeva za plan zasnovan na analizama
• Razvijanje medijske strategije koja najbolje odgovara medijskim ciljevima
• Razrada detaljnog taktičkog plana po kome će se najbolje sprovesti stratregija

kanali

KOMUNIKACIONI KANALI

• TV Emiteri
• Radio stanice
• Dnevne novine
• Nedeljni i mesečni magazini
• Outdoor – billboards, mega boards, busses, panoi
• Internet
• Press conference
• Inserteri

monitoring

MONITORING

U okviru ove delatnosti sarađujemo sa najpoznatijim agencijama koje su autorizovane i licencirane od svetski poznatih agencija kao što je AGB NIELSEN.
Za sve vrste kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, kao i prikupljenje primarnih i sekundarnih podataka, na raspolaganju su svi vidovi metodoloških istraživanja:

• FOKUSIRANJE GRUPA
• PRIPREME UPITNIKA
• DIZAJNIRANJE UZORKA
• OBUKA I KONTROLA RADA
• UNOS PODATAKA
• IZRADA IZVEŠTAJA
• IZRADA KLJUČNIH NALAZA