Cena deviznih forvarda ili svopova je najčešće računska kategorija. Određuje se na osnovu tekućeg kursa valute koja se kupuje/prodaje i razlike kamatnih stopa na dve valute. Ta formula polazi od pretpostavke ujednačavanja prinosa dve valute u roku ugovora. Zato kupci deviza, koje nose nižu kamatnu stopu nego npr. dinari, u budućnosti plaćaju devize po višem terminskom kursu od tekućeg (kompenzacija prinosa prodavcu). Ovakav terminski kurs ne treba posmatrati kao predviđanje kretanja kursa u budućnosti, već kao računsku kategoriju izvedenu iz kamatnog diferencijala.